علوم تجربی

science

آزمایش های علوم اول راهنمایی

آزمايش كنيد صفحه 7 و 8

1- ديواره هاي بطري به راحتي تو مي روند و بطري به آساني و به مقدار زياد فشرده مي شود .

2- ديواره هاي بطري به راحتي و بيشتر تو نمي روند و بطري به سختي و كمتر از حالت قبل فشرده مي شود .

3- زير سطح آب ، پيش بيني : سطح آب بالا مي رود .

آن چه مشاهده كرديد : سطح آب بالا مي رود و بطري به مقدار كم فشرده مي شود .

بالاي سطح آب ، پيش بيني : سطح آب پايين مي رود يا موارد ديگر .

آن چه مشاهده كرديد : سطح آب تغيير نمي كند و بطري فشرده مي شود .

4- بطري اصلاً فشرده نمي شود يعني به هيچ وجه ديواره هاي بطري تو نمي روند .

1- در بين مولكول هاي ماده فضاي خالي وجود دارد . البته در اين آزمايش در بين مولكول هاي آب و هواي موجود در بطري فضاي خالي وجود دارد .

2- از مقدار فشرده شدن بطري يا ميزان تو رفتن ديواره هاي بطري خالي ، پر از آب ، يخ زده مي توان فهميد كه فضاي خالي بين مولكول هاي گاز بيشتر از فضاي خالي بين مولكول هاي مايع و جامد است. زيرا مي توان با فشار ، حجم گازها را بهتر تغيير داد .

3- در بين مولكول هاي گاز . زيرا بطري خالي به راحتي فشرده شده و حجم آن تغيير مي كند .

4- تراكم پذيري . يعني با فشار دادن و سرد كردن مولكول ها را به هم نزديك مي كنيم و حجم ماده را كم مي كنيم تا براي مولكول هاي ديگر جا باز شود .

5- بلي . از خاصيت تراكم پذيري گازها در جمع كردن گاز كربن دي اكسيد در كپسول هاي آتش‌نشاني يا پر كردن گاز اكسيژن در كپسول ها جهت استفاده در بيمارستان ها يا پر كردن گاز در كپسول‌هاي اجاق گازها و در مايعات در دستگاه ترمز اتومبيل ها يا جك هاي روغني استفاده مي شود و جامدات هم تراكم ناپذيرند .

آزمايش كنيد صفحه 22

دو ظرف تهيه مي كنيم . در هر دو به يك اندازه آب مي ريزيم . سپس در يكي از آنها مقداري نمك يا الكل مي ريزيم . هر دو ظرف را در قسمت يخ ساز يخچال قرار مي دهيم تا مايع داخل ظرف ها منجمد شود . به طور مرتب مثلاً هر 20 دقيقه دماي هر دو ظرف را اندازه مي گيريم . مشاهده مي كنيم در ظرفي كه ناخالصي (نمك يا الكل) وجود دارد در دماي پايين تري منجمد مي شود . يعني ناخالصي نقطه انجماد را پايين مي برد .

- هر چه مقدار ناخالصي افزايش يابد نقطه انجماد پايين تر مي آيد و ديرتر يخ مي زند .

نتيجه : وجود ناخالصي در يك مايع سبب پايين آمدن نقطه ذوب و نقطه انجماد آن ماده مي شود .

آزمايش كنيد صفحه 25

حجم ليواني كه داراي درپوش نايلوني است هيچ تغييري نمي كند . زيرا مولكول هاي آب به شكل بخار با درپوش نايلوني برخورد مي كند و بر اثر عمل ميعان دوباره به صورت آب به سطح آب درون ليوان برمي گردد و حجم آب درون ليوان تغيير نمي كند ولي آب ليواني كه دهانه آن بازمانده است در اثر عمل تبخير كاهش مي يابد .

 

آزمايش كنيد صفحه 26

1- ابتدا آب بر اثر گرما تبخير مي شود و مولكول هاي بخار آب بر اثر برخورد با جدار بيروني كاسه سرد عمل ميعان انجام مي دهند و به شكل قطرات ريز آب روي بدنه كاسه سرد مشاهده مي شوند و اگر اين كار ادامه يابد قطرات ريز آب فرود مي آيند .

2- خير . در اين آزمايش ذرات آب بخار مي شوند ولي ذرات نمك بخار نمي شوند و در ته ظرف باقي مي مانند .

نتيجه : تقطير يعني قطره قطره جمع كردن بخار به حالت مايع . روشي است كه در آن از آب شور و ناخالص مي توان آب شيرين و خالص (مقطر) تهيه نمود . البته براي جدا كردن محلول هاي مايع در مايع از روش تقطير استفاده مي شود .

آزمايش كنيد صفحه 32

1- بلي . ذرات خاك اره و ماسه و براده هاي آهن قابل مشاهده هستند .

2- براده هاي آهن جذب آهن ربا مي شوند . بقيه مواد مخلوط در ظرف باقي مي مانند و قابل تشخيص و جداسازي به روش سرريز كردن (خاك اره و ماسه) هستند . يعني اجزاي مخلوط در يك ماده مخلوط خواص خود را حفظ مي كنند .

3- ذرات خاك اره چون از آب سبك تر هستند روي سطح آب جمع مي شوند و ذرات ماسه و براده‌هاي آهن كه از آب سنگين تر هستند ته ظرف ته نشين مي شوند . در اين مخلوط ذرات خاك اره به روش سرزير كردن و مخلوط ماسه و براده هاي آهن با كمك آهن ربا قابل جداسازي هستند .

نتيجه : در يك ماده مخلوط اجزاي تشكيل دهنده مخلوط خواص خود را حفظ مي كنند و قابل مشاهده و جداسازي هستند .

آزمايش كنيد صفحه 40

7- پس از چند ساعت مشاده مي كنيم كه اطراف نبات و نخ متصل به آن بلورهاي كوچكي تشكيل شده است .

نتيجه : در تهيه بلور از محلول سيرشده هر ماده جامد هر چه محلول آرامتر و تدريجي سرد شود بلورهاي درشت تري تشكيل مي شود . با اين عمل مي توان قسمت هاي شكسته كانيها را ترميم كرد .

آزمايش كنيد صفحه 42

1- گاز كربن دي اكسيد به صورت حباب خارج مي گردد . چون اين گاز داخل آب درون نوشابه با فشار حل شده است تكان دادن باعث كاهش فشار و زياد شدن جنبش مولكول هاي گاز شده باعث خروج حباب هاي گاز از نوشابه مي شود .

2- مقدار زيادي گاز به صورت حباب از نوشابه خارج مي شود . با افزايش دما جنبش مولكول هاي گاز افزايش يافته و گاز بيشتري خارج مي شود .

3- چون انحلال پذيري نمك در آب بيشتر از گاز كربن دي اكسيد است نمك هنگام حل شدن در آب فضاي خالي بين مولكول ها را پر مي كند و گاز كربن دي اكسيد را به بيرون پرتاب مي كند . پس در اين مرحله مقدار بيشتري از دو مرحله قبلي گاز از نوشابه خارج مي شود .

نتيجه : عوامل مؤثر بر حل شدن گازها عبارتند از :

الف) كاهش دما

ب) افزايش فشار

مثال براي الف : با افزودن يخ به نوشابه گرم احساس مي كنيم گاز داخل آن زياد شده است .

مثال براي ب : وقتي در نوشابه را باز مي كنيم چون فشار كاهش مي يابد گاز كربن دي اكسيد به سرعت خارج مي شود .

آزمايش كنيد صفحه 57

بلند كردن صندلي آسانتر است . زيرا جرم صندلي از ميز يا نيمكت كمتر است و زمين با نيروي كمتري آن را به سمت خود مي كشد .

بلي ، زيرا بايد نيرويي برخلاف نيروي گرانشي كه آن را به پايين مي كشد به سمت بالا بر صندلي براي نگه داشتن آن مصرف كنيم . البته بيشتر از نيروي گرانشي يا وزن صندلي .

نيروي گرانشي يا جاذبه زمين

بلي ، نيروي جاذبه زمين بر همه چيزهايي كه در اطراف آن هستند نيرو وارد كرده و آنها را به سمت خود مي كشد .

آزمايش كنيد صفحه 57

- زيرا وزنه ها يا كتاب ها بر خط كش نيروي وزن خود را به سمت پايين وارد مي كنند و باعث خم شدن خط كش مي شوند .

- خط كش نيرويي به سمت بالا به كتاب ها وارد مي كند .

- خط كش به عنوان تكيه گاه براي كتاب ها يا وزنه ها عمل مي كند . خط كش نيرويي برابر يا بيشتر از وزن كتاب ها يا وزنه ها در جهت مخالف به آنها وارد مي كند . در نتيجه از افتادن كتاب ها يا وزنه‌ها تحت نيروي تكيه گاه جلوگيري مي كند .

آزمايش كنيد صفحه 59

- وقتي جسم را با فنر بلند مي كنيم نيروي گرانشي زمين جسم را به طرف پايين مي كشد . جسم نيز فنر را مي كشد . پس نيروي گرانشي (وزن جسم) سبب افزايش طول فنر مي شود .

- وقتي جسم را بر روي سطح ميز مي كشيم نيروي اصطكاك برخلاف نيروي ما به جسم نيرو وارد مي‌كند . جسم هم نيرو را به فنر منتقل مي كند . پس نيروي اصطكاك سبب افزايش طول فنر مي شود.

آزمايش كنيد صفحه 63

- وقتي ديوار را هل مي دهيم ، احساس مي كنيم كه ديوار هم نيرويي به طرف عقب به دست ما وارد مي كند .

- اگر روي يك چهار چرخه بايستيم و به ديوار نيرو وارد بكنيم بدن به سمت عقب رانده شده و حركت مي كند .

نتيجه مي گيريم در به وجود آمدن نيرو همواره دو جسم شركت دارند و هر جسم به جسم ديگر برابر اندازه نيروي جسم و درخلاف جهت آن جسم نيرو وارد مي كند .

آزمايش كنيد صفحه 64

- براي آنكه كتاب به طرف شمال حركت كند بايد نيرو را به طرف شمال به كتاب وارد كنيم .

- اگر بخواهيم كتاب به طرف مغرب حركت كند بايد كش را به طرف مغرب بكشيم .

- اندازه نيرو را .

آزمايش كنيد صفحه 84

آب داخل ظرف شيشه اي بزرگ بر اثر گرماي آفتاب تبخير مي شود . بخار آب چون سرظرف بسته است بر اثر برخورد با پلاستيك سرد مي شود و به شكل قطرات ريزآب به درون ظرف شيشه اي كوچك مي ريزد (ميعان) . در واقع در اين ظرف در بسته عمل تقطير انجام مي گيرد . سنگ ريزه ها به ريخته شدن آب به درون ظرف شيشه اي كوچك كمك مي كنند .

نتيجه : اين عمل نشانگر چرخه آب در طبيعت است . در چرخه آب سه عمل تبخير – ميعان و بارش انجام مي گيرد .

آزمايش كنيد صفحه 85

2- پشت لوله يا سطح خارجي لوله مرطوب و خيس مي شود . زيرا هواي اطراف لوله كه داراي بخار است با برخورد با بدنه لوله سرد شده و بخار آب كمتري را در خود مي تواند نگه دارد . بخار آب موجود در هوا بر اثر عمل ميعان به قطرات ريز آب تبديل شده و به بدنه لوله يا پارچ مي نشيند .

3- ليواني كه در آن آب گرم است . زيرا هواي گرم مي تواند بخار بيشتري را در خود نگه دارد . دليل اين امر آن است كه فضاي خالي ميان مولكول هاي هواي گرم بيشتر است پس فضاي خالي بيشتري براي قرار گرفتن مولكول هاي بخار آب دارد .

4- اطراف لوله اي كه بالاي ليوان آب گرم قرار دارد .

پيش بيني : بلي ممكن است خير باشد .

- هواي گرم . چون هواي سرد مقدار زيادي از بخار آب را در اثر عمل ميعان از دست مي دهد .

آزمايش كنيد صفحه 121

- در آب سرد فعاليت ماهي كمتر شده در نتيجه تعداد حركات تنفسي كمتر مي شود . زيرا در آبهاي سرد اكسيژن بيشتري يافت مي شود . (انحلال پذيري گازها با كاهش دما بيشتر مي شود .)

- با افزايش دما اكسيژن داخل آب كاهش مي يابد در نتيجه فعاليت ماهي زياد شده و تعداد حركات تنفسي زياد مي شود .

آزمايش كنيد صفحه 124

با توجه به شكل و نوع آنها با يكديگر تفاوت دارند .

1- سرعت به زمين رسيدن پرها با توجه به شكل و نوع آنها با يكديگر تفاوت دارد . هرچه پرها پهن‌تر باشند اصطكاك آنها با هوا بيشتر شده و ديرتر به زمين مي رسند . (مانند فرود آمدن يك چترباز از هواپيما با كمك چتر) .

2- پر پرواز . چون شكل ظاهري آنها سبب مي شود كه زودتر به زمين برسند .

3- پرهاي پرواز ديرتر خيس مي شوند .

پري كه به نفت آغشته شده ديرتر يا كمتر خيس مي شود . نفت در آب حل نمي شود و از نفوذ آب جلوگيري مي كند .

4- از راست به چپ ، بلي ، هر چه فاصله دميدن هوا نزديك تر باشد سرعت چرخش نيز بيشتر است .

آزمايش كنيد صفحه 136 و 139

تهيه نمونه مربوطه و مشاهده هر كدام از آنها زير ميكروسكوپ است . در اين آزمايشات سؤالي مطرح نشده است .

آزمايش كنيد صفحه 145

بلي ، كلوني ميكروب ها بر روي سطح مواد غذايي بافت پيوسته شيارداري ايجاد كرده اند . البته هر چه ظروف در محيط گرم تر قرار گيرند ميكروب بيشتري در آنها رشد مي كنند و ميكروب ها كلوني‌هاي بزرگتري ايجاد مي كنند .

- كلوني ها بافت پيوسته اي دارند كه به سختي از يكديگر جدا مي شوند .

آزمايش كنيد صفحه 151

- چند ظرف تهيه مي كنيم . در هر كدام مقداري خمير ، شكر ، مخمر مي ريزيم . ظرف ها را در دماهاي مختلف نگهداري مي كنيم . در هر كدام از ظرف ها كه خمير بيشتر ور آمده باشد ، بهترين دما براي رشد مخمر است .

· در نقاطي كه مخمر روي آن بوده كپكي مشاهده نمي شود ولي سيب زميني نرم تر شده است . اما اطراف مخمر قهوه اي رنگ و كپك زده است . سلولهاي مخمر از نشاسته موجود در سيب زميني تغذيه مي كنند و گاز كربن دي اكسيد توليد مي كنند .

· مخمر هنگام ور آمدن گاز كربن دي اكسيد توليد مي كند . اين گاز داخل بادكنك شده و باعث پر شدن بادكنك و باد شدن آن مي شود .

- مخمر ضمن غذاخوردن و تنفس گاز كربن دي اكسيد توليد مي كند كه به شكل حباب هاي كوچك و بزرگ ميان خمير مي ماند و باعث ور آمدن آن مي شود و اين خمير داراي مخمر افزايش حجم پيدا مي كند .

- ناني كه از خمير داراي مخمر تهيه مي شود نرم و سبك تر است . جويدنش آسانتر است . مزه بهتري دارد و آسانتر گوارش مي يابد .

- در نانوايي ها دستگاه ويژه اي براي هم زدن خمير وجود دارد كه باعث بهتر ور آمدت خمير شده و نان پرحفره تر است . بايد توجه داشت كه هر چه خمير بيشتر بهم زده شود هواي بيشتري در لابلاي آن ذخيره مي شود و مخمرها بهتر عمل مي كنند .

آزمايش كنيد صفحه 155

گرد و غبار : پر از لكه هاي قهوه اي و زرد و سفيد و ... سيب زميني ها كاملاً نرم شده است و به حالت خمير درآمده است . كلوني ميكروب ها كاملاً قابل مشاهده است .

جرم لاي دندان : در محل هايي از سيب زميني ها كه جرم دندان قرار گرفتد ، سيب زميني نرم و خميري شكل شده و كلوني ميكروب ها سفيد رنگ است و قابل مشاهده .

انگشت : در محل هايي كه ميكروب بوده سيب زميني كاملاً نرم و خميري شكل است و كلوني هاي سفيد و صورتي رنگ قابل مشاهده است .

سيب زميني شاهد : كلوني روي آن مشاهده نمي شود .

- جرم لاي دندان (براي رشد ميكروب ها غذا فراهم است) .

- بلي ، چون ظاهر سيب زميني ها فرق دارند ، نشان مي دهد كه نوع باكتري ها كاملاً متفاوت است .

- تا اگر ميكروبي روي آنها وجود داشته باشد با جوشاندن آن ميكروب ها كشته شوند .

- در همه جا . آب و خاك ، بدن انسان و ... .

البته بايد توجه كنيم كه با توجه به محل آزمايش و شرايط و نحوه انجام آزمايش ها پاسخ ها مي تواند با موارد ذكر شده تطابق داشته يا متفاوت باشد .

آزمايش كنيد صفحه 156

كار عملي . معمولاً و تقريباً به هر كيلو شير 4 قاشق غذاخوري ماست اضافه مي شود تا به ماست تبديل گردد . البته روي ماست در زمستان بايد بيشتر پوشانده شود و در تابستان در جاي خنك با روكش نازك . زيرا باكتريها (مايه) در دماي مناسب فعاليت بهتري مي كنند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:17  توسط سمیرا بیری  |